KorporatMRT CorpBarisan Kepimpinan

BARISAN KEPIMPINAN

Abdul Yazid Kassim

Ketua Pegawai Eksekutif

Encik Abdul Yazid Kassim merupakan Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp. Beliau menyediakan hala tuju strategik keseluruhan organisasi bagi memastikan pelaksanaan pembangunan Projek MRT adalah sejajar dengan mandat pembangunan dari Kerajaan dan haluan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.

Shahrul Fadli Omar

Pemangku Ketua Pegawai Kewangan

Encik Shahrul Fadli Omar adalah Pemangku Ketua Pegawai Kewangan MRT Corp. Tanggungjawab beliau adalah untuk memastikan keseluruhan pengurusan kewangan dan pentadbiran korporat organisasi ini berkesan dan efisien. Selain daripada itu, beliau bertanggungjawab dalam pengurusan kemudahan teknologi informasi dan rangka kerja untuk memudahkan operasi organisasi dan mengawasi fungsi pengurusan aset untuk memastikan penggunaan optimum dan penyelenggaraan aset MRT. Beliau juga bertanggungjawab dalam proses pengurusan pra dan pasca kontrak untuk memastikan tender dan proses tender telus dan proses perolehan termasuklah pelaksanaan agenda Bumiputera dalam Projek MRT.

Dato’ Zainal Adam

Ketua Pegawai Integriti

Sebagai Ketua Pegawai Integriti, Dato’ Zainal Adam bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan budaya dan polisi integriti oleh warga kerja organisasi ini dengan melaksanakan program dan inisiatif untuk memacu dan memupuk budaya integriti di kalangan ahli organisasi dan pihak berkepentingan projek dalam memastikan pematuhan penuh kepada polisi dan prosedur integriti.

Dato’ Amiruddin Ma’aris

Pengarah Projek MRT Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya (SSP)

Dato’ Amiruddin Ma’aris merupakan Pengarah Projek bagi Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya (SSP). Beliau menyelia pelaksanaan keseluruhan Projek MRT untuk memastikan pelaksanaan projek dan pengurusan pembinaan yang cekap dalam memenuhi objektif utama dan pelaksanaannya.Beliau bertindak sebagai wakil majikan dalam pelaksanaan projek untuk menguruskan pihak berkepentingan projek yang berkaitan secara dalaman dan luaran bagi memastikan hubungan kerja yang berterusan untuk melancarkan pelaksanaan projek.

Dato’ Najmuddin Abdullah

Pengarah Komunikasi Strategik dan Perhubungan Pihak Berkepentingan

Dato’ Najmuddin Abdullah adalah Pengarah Komunikasi Strategik dan Perhubungan Pihak Berkepentingan. Beliau berperanan untuk menyediakan strategi perhubungan awam dan komunikasi yang berkesan untuk menguruskan penjenamaan dan reputasi organisasi. Ini termasuklah memastikan penyaluran komunikasi dan informasi berjalan dengan lancar dan berkesan di antara pihak berkepentingan dan organisasi. Beliau juga berperanan untuk melaksanakan dan memacu strategi dan perhubungan dengan pihak berkepentingan untuk memudahkan pelaksanaan Projek MRT dengan lancar.

Mohd Yusof Kasiron

Pengarah Piawaian dan Pematuhan

Sebagai kustodian kualiti dan keselamatan, Pengarah Piawaian dan Pematuhan berperanan untuk memastikan Projek MRT dilaksanakan menepati tahap piawaian yang ditetapkan dan dilaksanakan mengikut amalan, undang-undang yang berkaitan dan peraturan terbaik Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar. Beliau perlu memastikan sistem dan prosedur operasi piawaian yang diikuti untuk mengawal kawalan dan jaminan projek. Beliau juga berperanan untuk memacu dan menguruskan pelaksanaan piawaian ISO MRT Corp, pengetahuan dan dokumentasi termasuklah Akademi MRT.

Abdul Mutallif Abdul Manaf

Pengarah Sumber Kemanusiaan Strategik

Sebagai Pengarah Sumber Kemanusiaan Strategik, Encik Abdul Mutallif Abdul Manaf bertanggungjawab untuk memastikan keberkesanan tenaga kerja berdasarkan strategi yang digunakan untuk memastikan pengambilan dan pengekalan bakat yang berkesan dan pembangunan pekerja yang berterusan sambil memastikan persekitaran kerja yang kondusif dan harmoni dalam organisasi. Beliau juga bertanggungjawab untuk menguruskan sebarang perubahan dalam memastikan dasar dan amalan sedia agar kekal berdaya saing dan setara secara luaran dan dalaman dalam memacu kecemerlangan berterusan dalam organisasi.

David Loo Kean Beng

Setiausaha Syarikat

Sebagai Setiausaha Syarikat, David Loo Kean Beng bertanggungjawab untuk menguruskan semua urusan undang-undang dan kesetiausahaan syarikat. Ini termasuklah urusan tanah seperti perjanjian bersama dengan pemilik tanah untuk kewujudan bersama dan memastikan syarat-syarat kontrak bagi perjanjian pembinaan dan penyelesaian pertikaian untuk projek dan operasi dikendalikan dan dilaksanakan dengan berkesan.